CSR - Sirius Wine
Where to buy icon

Corporate Social Responsibility Statement

At Sirius Wine , we are committed to operating our business with a strong sense of social responsibility. As a leading provider of wine and spirits in Kosovo, we recognize our role in promoting responsible consumption and ensuring the well-being of our community.

Our Commitment to Responsible Alcohol Sales

One of our foremost responsibilities is the promotion of responsible drinking. We adhere to stringent guidelines to ensure that our products do not end up in the hands of individuals who are underage or vulnerable to the risks associated with alcohol consumption. We firmly uphold the legal drinking age, which is 18 years old in Kosovo.

Our Efforts to Ensure Responsible Sales:

Our Commitment to Sustainability:

In addition to responsible sales practices, we are committed to sustainability. We prioritize environmentally friendly packaging, responsible sourcing, and reducing our carbon footprint.

Supporting Local Communities:

We recognize the importance of giving back to the communities that support our business. Through various initiatives, we actively contribute to local charities, cultural events, and community development projects.

Continual Improvement:

Our commitment to CSR is an ongoing process. We continually assess and improve our practices, seeking to set new standards in responsible alcohol sales and corporate social responsibility.

Contact Us:

If you have any questions or feedback regarding our CSR efforts, please feel free to reach out to us. We value your input and are always looking for ways to improve our social responsibility initiatives.

Thank you for choosing Sirius Wine , where quality products and responsible business practices come together.

Deklarata e Përgjegjësisë Sociale të KorporatësSirius Wine, ne jemi të përkushtuar të operojmë biznesin tonë me një ndjenjë të fortë përgjegjësie sociale. Si ofrues kryesor i verës dhe pijeve alkoolike në Kosovë, ne e njohim rolin tonë në promovimin e konsumit të përgjegjshëm dhe sigurimin e mirëqenies së komunitetit tonë.

Angazhimi ynë për shitje të përgjegjshme të alkoolit

Një nga përgjegjësitë tona kryesore është promovimi i pijeve të përgjegjshme. Ne i përmbahemi udhëzimeve të rrepta për të siguruar që produktet tona të mos përfundojnë në duart e individëve që janë të mitur ose të cenueshëm ndaj rreziqeve që lidhen me konsumimin e alkoolit. Ne e ruajmë me vendosmëri moshën e ligjshme të pirjes, e cila është 18 vjeç në Kosovë.

Përpjekjet tona për të siguruar shitje të përgjegjshme:

Verifikimi i moshës: Ne kemi zbatuar procedura rigoroze të verifikimit të moshës për të gjitha shitjet në internet dhe në dyqan, duke u siguruar që produktet tona të mos u shiten individëve nën moshën e ligjshme të pijes.

Marketingu i përgjegjshëm: Ne mbajmë një strategji marketingu të përgjegjshme që nuk synon ose tërheqë konsumatorët e mitur. Materialet dhe promocionet tona reklamuese përputhen rreptësisht me ligjet dhe rregulloret lokale.

Angazhimi i komunitetit: Ne angazhohemi aktivisht me komunitetet lokale për të promovuar zakone të përgjegjshme të pirjes dhe për të edukuar publikun për rreziqet e mundshme që lidhen me konsumimin e alkoolit.

Angazhimi ynë për qëndrueshmëri:

Përveç praktikave të përgjegjshme të shitjeve, ne jemi të përkushtuar ndaj qëndrueshmërisë. Ne i japim përparësi paketimit miqësor ndaj mjedisit, burimeve të përgjegjshme dhe reduktimit të gjurmës sonë të karbonit.

Mbështetja e komuniteteve lokale:

Ne e njohim rëndësinë e kthimit për komunitetet që mbështesin biznesin tonë. Nëpërmjet iniciativave të ndryshme, ne kontribuojmë në mënyrë aktive në bamirësi lokale, ngjarje kulturore dhe projekte të zhvillimit të komunitetit.

Permiresim i vazhdueshem:

Angazhimi ynë ndaj CSR është një proces i vazhdueshëm. Ne vlerësojmë dhe përmirësojmë vazhdimisht praktikat tona, duke kërkuar të vendosim standarde të reja në shitjet e përgjegjshme të alkoolit dhe përgjegjësinë sociale të korporatës.

Na kontaktoni:

Nëse keni ndonjë pyetje ose koment në lidhje me përpjekjet tona për CSR, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni. Ne e vlerësojmë kontributin tuaj dhe jemi gjithmonë në kërkim të mënyrave për të përmirësuar iniciativat tona të përgjegjësisë sociale.

Faleminderit që zgjodhët Sirius Wine, ku produktet cilësore dhe praktikat e përgjegjshme të biznesit bashkohen.
X